Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν. Αργολίδος Ν. Αρκαδίας Ν. Άρτας Ν. Αττικής Ν. Αχαϊας Ν. Βοιωτίας Ν. Γρεβενών Ν. Δράμας Ν. Δωδεκανήσου Ν. Έβρου Ν. Έβρου Ν. Εύβοιας Ν. Ευρυτανίας Ν. Ζακύνθου Ν. Ηλείας Ν. Ημαθείας Ν. Ηρακλείου Ν. Θεσπρωτίας Ν. Θεσσαλονίκης Ν. Ιωαννίνων Ν. Καβάλας Ν. Καρδίτσας Ν. Καστοριάς Ν. Κέρκυρας Ν. Κεφαλονιάς Ν. Κιλκίς Ν. Κοζάνης Ν. Κορινθίας Ν. Κυκλάδων Ν. Λακωνίας Ν. Λάρισας Ν. Λασιθίου Ν. Λέσβου Ν. Λέσβου Ν. Λευκάδας Ν. Μαγνησίας Ν. Μαγνησίας Ν. Μεσσηνίας Ν. Ξάνθης Ν. Πέλλας Ν. Πιερίας Ν. Πρέβεζας Ν. Ρεθύμνης Ν. Ροδόπης Ν. Σάμου Ν. Σέρρες Ν. Τρικάλων Ν. Φθιώτιδας Ν. Φλώρινας Ν. Φωκίδας Ν. Χαλκιδικής Ν. Χανίων Ν. Χίου Νομαρχία Δυτικής Αττικής Νομαρχία Ανατολικής Αττικής Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς Νομαρχία Αθηνών-Πειραιώς Í. Áéôùëïáêáñíáíßáò Í. Áñãïëßäïò Í. Áñêáäßáò Í. ¢ñôáò Í. ÁôôéêÞò Í. Á÷áúáò Í. Âïéùôßáò Í. Ãñåâåíþí Í. ÄñÜìáò Í. ÄùäåêáíÞóïõ Í. ¸âñïõ Í. ¸âñïõ Í. Åýâïéáò Í. Åõñõôáíßáò Í. Æáêýíèïõ Í. Çëåßáò Í. Çìáèåßáò Í. Çñáêëåßïõ Í. Èåóðñùôßáò Í. Èåóóáëïíßêçò Í. Éùáííßíùí Í. ÊáâÜëáò Í. Êáñäßôóáò Í. ÊáóôïñéÜò Í. ÊÝñêõñáò Í. ÊåöáëïíéÜò Í. Êéëêßò Í. ÊïæÜíçò Í. Êïñéíèßáò Í. ÊõêëÜäùí Í. Ëáêùíßáò Í. ËÜñéóáò Í. Ëáóéèßïõ Í. ËÝóâïõ Í. ËÝóâïõ Í. ËåõêÜäáò Í. Ìáãíçóßáò Í. Ìáãíçóßáò Í. Ìåóóçíßáò Í. ÎÜíèçò Í. ÐÝëëáò Í. Ðéåñßáò Í. ÐñÝâåæáò Í. Ñåèýìíçò Í. Ñïäüðçò Í. ÓÜìïõ Í. ÓÝññåò Í. ÔñéêÜëùí Í. Öèéþôéäáò Í. Öëþñéíáò Í. Öùêßäáò Í. ×áëêéäéêÞò Í. ×áíßùí Í. ×ßïõ Íïìáñ÷ßá ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò Íïìáñ÷ßá ÁíáôïëéêÞò ÁôôéêÞò Íïìáñ÷ßá Áèçíþí-Ðåéñáéþò Íïìáñ÷ßá Áèçíþí-Ðåéñáéþò Íïìáñ÷ßá Áèçíþí-Ðåéñáéþò
ÅðéëÝîôå Íïìü